Bi5 Genetik små söta frågor

Genetik

Förord och kap.1

Vad handlar genetik om?

Genetik handlar om att förstå mekanismer bakom det genetiska arvet. Hur t.ex. egenskaper och utseende ärvs av föräldrarna.  

Var finns ditt DNA samlat?

I cellkärnan. I varje cell (undantag röda blodkroppar).

När upptäcktes DNA-molekylen?

På 1950-talet.

Vilken information innehåller DNA-molekylen?

Här finns recepten för kroppens proteiner. Här finns bruksanvisningen som beskriver hur organismer ska se ut.

Vad är en organism?

Något som lever. En växt, ett djur, en svamp eller en bakterie.

Vad kallas den byggsten i DNA:t som förmedlar informationen?

Kvävebaser.

Vad heter dessa byggstenar och hur många finns det?

Det finns 4 st olika; A (Adenin), C (Cytocin), G (Guanin) och T (Tymin).

Vilka av dessa byggstenar sitter alltid ihop med varandra?

A sitter alltid ihop med T och C sitter alltid ihop med G.

Vilka synonymer finns det när du vill beskriva allt DNA?

Arvsanlaget, arvsmassa eller genomet.

Vad är en kromosom?

En bit DNA-sträng.

Hur många kromosomer har en människa?

46 stycken. (23 par)

Vad är en gen?

En sträcka (information) på en kromosom som t.ex. beskriver hur ett protein ska byggas.

Hur många olika gener har en människa?

Mellan 20000-25000 st

Vad är ett protein?

En grupp molekyler med många olika uppgifter t.ex. bygger upp kroppen, skyndar på olika händelser i kroppen (enzymer) eller fungerar som budbärare (hormoner).

Vad är proteiner uppbyggda av?

Aminosyror.

Varifrån kommer beståndsdelarna (aminosyrorna) när kroppen bygger protein?

Kroppen kan bygga egna aminosyror men många kommer från när vi äter och kroppen spjälkar maten. Det finns 20 olika aminosyror.

Vilken mat har hög proteinhalt?

Kött, fisk, ägg, böner och nötter.

Kapitel 2 – En människa blir till.

Hur förökar sig celler?

Genom delning.

Vad kallas mitos med ett annat namn?

Vanlig celldelning.

Förklara hur mitos går till.

Först fördubblar sig det genetiska materialet  (DNA:t) till 92 kromosomer. Sedan delar sig cellen.

Vad kallas reduktionsdelning med ett annat namn?

Meios.

Varför innehåller könsceller endast 23 kromosomer?

För att den människa som skapas när ägg och spermie sammansmälter ska få 46 kromosomer (23+23=46).

Hur går reduktionsdelning till?

Först kopieras alla kromosomer så det blir 92 stycken. Sedan delar sig cellen. Sedan delar sig cellen igen.

Vad är överkorsning?

Innan den sista delning vid reduktionsdelning blandar sig kromosomerna i cellen så varje ägg/spermie blir unik.

Nämn ett annat ord för kopiering av DNA-strängen?

DNA-replikation.

Beskriv hur det går till när DNA kopierar sig.

  1. Kvävebaserna som håller ihop DNA-molekylen öppnar sig likt ett blixtlås.
  2. Det finns kvävebaser (C,G; A; T) lösa i cellen. Dessa kopplas till de ensamma kvävebaserna på den ursprungliga DNA-strängen. Eftersom de bara kan sitta på ett bestämt sätt kommer de två nya strängarna bli identiska.

DNA-molykelen är dubbelt snurrad. Vad kallas dess struktur?

Dubbel-helix

Hur många par kromosomer har en människa?

23 par

Vad kallas det sista paren (nr. 23)?

Könskromosomerna.

Vad menas med XX och XY?

XX kallas kvinnans könskromosomer. XY är mannens.

Hur blir tvåäggstvillingar till?

Två olika spermier träffar på varsitt ägg som båda börjar växa i livmodern till två bebisar.

[tab name=”Svar”]

En spermie träffar på ett ägg och fastnar i livmodern. Precis i början av utvecklingen delar sig embryot på ett speciellt sätt så två identiska foster bildas. Båda utvecklas till varandras identiska kopior (kloner)

Vilka slags tvillingar är mest lika varandra och har alltid samma kön?

Enäggstvillingar.

Kapitel 3 – Hur anlag ärvs.

Vad heter den klassiska genetikens fader?

Gregor Mendel

Vad var Gregor Mendels upptäckt?

Han upptäckte de mekanismer som styr det genetiska arvet.

Varför har alla organismer en dubbel bruksanvisning (anlag) till kroppens proteiner och egenskaper?

Varje person får en uppsättning kromosomer av sin mamma och en av sin pappa.

Vilka två typer av anlag finns det vanligtvis?

Bestämmande och vikande anlag.

Nämn ett annat ord för dessa anlag.

Bestämmande anlag = Dominanta. Vikande anlag = recessiva.

Hur kan en människa ha blå ögon om båda föräldrarna har bruna ögon?

En person med bruna ögon (dominant anlag) kan ändå ha anlag för blåa ögon. Om du ärver båda föräldrars blåa anlag så får du blåa ögon.

[tab name=”Fråga40″]

Vad är genotyp?

Anlag du bär på men som inte syns.

Vad är fenotyp?

Anlag som du bär på och som också syns.

Vad är ett korsningsschema?

Ett rutnät där du testar alla kombinationer av hur kromosomerna ärvs så att du kan avgöra hur stor sannolik det är att en egenskap ärvs.

Vad krävs för att ett vikande anlag t.ex blå ögon ska synas?

Att du har två vikande anlag. D.v.s. ett vikande anlag från både mamman och pappan.

Hur förkortas dominanta och recessiva anlag i ett korsningsschema?

Dominanta anlag = 1 stor bokstav. Recessiva anlag = En liten bokstav.

Vad innebär homozygota anlag?

Att båda anlagen är dominanta eller recessiva.

Vad innebär heterozygota anlag?

Anlagen är olika. Ett anlag är dominant och ett är recessivt.

Ge exempel på sjukdomar som finns i dina könskromosomer.

Blödarsjuka och färgblindhet.

Varför drabbas män oftare av färgblindhet?

Genen för färgseende finns på X-könskromosomen. Det är en recessiv sjukdom. Om du är flicka har du två  X-könskromosomer. Det innebär måste ärva sjukdomen från både mamma och pappa för att den ska framträda. Pojkar, som har en X-kromosom, kommer få sjukdomen om den finns på sitt X.

Hur stor är den genetiska skillnaden mellan en människa och en  schimpans?

1,5 %

Vad är skräp-DNA?

Delar av DNA-molekylen som inte har någon funktion.

Nämn en egenskap som enbart styrs av det genetiska arvet.

Att ha smilgropar eller att inte ha smilgropar.

Varifrån kommer dina politiska åsikter? Arv eller miljö eller båda?

Miljö

Varifrån kommer ditt bollsinne? Arv eller miljö eller båda?

Båda

Vad är en mutation?

Ett fel vid kopieringen av DNA:t s(vid t.ex. celldelningen). Felet leder till en förändring av den genetiska informationen.

Vad leder de flesta mutationer till?

Ingenting.

Vad krävs för att en mutation ska gå vidare till barnen?

Att mutationen sker i könscellerna (könskromosomerna).

Varför ska du inte skaffa barn med någon som du är nära släkt med?

Det är större risk att barnet får allvarliga genetiska sjukdomar. Många genetiska sjukdomar är recessiva. Du behöver alltså ett recessivt anlag från både mamman och pappan.

Hur uppkommer cancer?

Det har uppstått en mutation i den del av DNA:t som styr celldelningen. Det nya budskapet till cellen är: Dela dig mycket och okontrollerat.

Vad är en tumör?

En klump av celler som förökar sig okontrollerat.

Vad är en godartad tumör?

En tumör som kan tas bort utan problem.

Hur många olika typer av cancer finns det?

Ungefär lika många som olika slags celltyper, 200 st.

Vad är de främsta anledningarna för att få cancer?

Hög ålder och rökning.

Vilken är den vanligaste typen av cancer hos kvinnor?

Bröstcancer.

Vilken är den vanligaste typen av cancer hos män?

Prostatacancer.

Hur kan cancer behandlas?

Kirurgi, strålning, kemoterapi eller cellgifter.

Vad har hänt personer som har Downs Syndrom?

De har fått en extra kromosom (nr.21) medan de låg mammas mage. De har totalt 47 kromosomer.

Nämn några symptom som finns hos personer med Downs syndrom.

Sneda ögon, överrörlighet, hjärtbesvär, syn och hörselproblem.

Ge exempel på sjukdomar som beror på antal könskromosomer.

Klinefelders syndrom, Turners syndrom.

Vad är bioteknik?

När kunskaper från biologi och teknik gemensamt används för  underlätta för människor.

Varför sker forskning ofta på försöksdjur t.ex. möss istället för människor?

Möss är så genetiskt lika så det inte spelar någon roll. Möss har mycket kortare livscykel så det går snabbare att se resultatet. Det är svårt att få frivilliga människor till forskningen.

Vad är hybrid-DNA-teknik?

När man klipper och klistrar gener i en organism eller mellan organismer.

Vad kallas en organismer som fått sitt DNA förändrat genom hybrid-DNA-teknik?

Transgena organismer

Ge exempel på produkter som tillverkas av bakterier genom hybrid-DNA-teknik.

Insulin och tillväxthormon.

Vad är genterapi?

En behandlingsform då en skadad gen ersätts med en frisk.

Vad är fosterdiagnostik?

Ett samlingsnamn för flera olika undersökningar som görs på foster.

Vad är en klon?

En genetisk kopia av en organism.

Vilket var det första större djur som klonades?

Fåret Dolly

Hur hjälper genteknik polisen? Ge exempel.

De kan ta DNA-prov för att knyta personer till brott. DNA används vid faderskapsmål.

Vad innebär genmodifierad mat?

Man har förändrat organismens DNA så de får ”bättre” egenskaper.

Hur förkortas genmodifierade organismer?

GMO

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *