Bi9 Evolution

Kapitel 1 – Evolution 

Historien om hur liv uppkommit och utvecklats har alltid fascinerat människan. I olika religioner har man kunnat läsa om mer eller mindre fantasifulla skapelseberättelser t ex kristendomens och asatrons.

michelangelo-buonarroti-adams-skapelse-ca-1510-detalj - Kopia

Än i dag finns det olika meningar om hur livet på jorden uppkommit och utvecklats. Den naturvetenskapliga evolutionsläran är den vi lär ut i skolan men i t. ex. USA är det vanligt att människor tror på “intelligent design“, en variant på bibelns skapelseberättelse. De menar att vissa delar av evolutionen är för komplicerad för att ha utvecklats enligt evolutionsläran. Man kallar sig kreationister.

Den naturvetenskapliga modellen förklarar hur livet har utvecklats på jorden. Hur det allra första livet skapades finns det fortfarande inga bevis som kan förklara. Den vanliga teorin är slumpmässiga kemiska reaktioner (man har försökt återskapa denna händelse men inte lyckats), en meteorit/asteroid som fört livet med sig från rymden eller en högre makt.

Testa dig: Små söta frågor

Hur fungerar evolutionen? 

Organismer (djur och växter) utvecklas både genom slump och genom naturliga processer.
Hos en population (många individer inom samma art) så finns det en variation hos individerna. Alla ser lite olika ut och man kan ha lite olika egenskaper. Tänk på att bara i en familj kan syskonen vara helt olika även fast man har samma föräldrar.
Det kan också ske mutationer i arvsanlagen (DNA). Det är slumpmässiga förändringar  som för det mesta inte har betydelse men som ibland kan förändra egenskaper hos individen. Individen kan i sällsynta fall få en positiv förändring som gör den bättre än de andra i arten t.ex. springer lite snabbare.
Dessa två exempel (mutationer och variation genom sex) ger genetiska skillnader inom arten.

I en värld som inte förändras så spelar dessa variationer inte så stor roll men om ekosystemet eller klimatet förändras kommer vissa individer inom arten ha större chans att överleva och på så sätt kunna sprida sina gener vidare. De inom arten som har mindre bra egenskaper med avseende på förutsättningarna kommer ha mindre chans att föröka sig och sprida sina gener. T ex kanske det blir kallare klimat och de individer som då tål kyla bäst har större chans att klara sig. Det finns en biologisk konkurrens inom arten som leder till anpassning.

På lång sikt kommer evolutionens processer att leda till att arter anpassar sig sin omgivning. Denna process kallas naturligt urval. Miljön förändras hela tiden och när den förändras snabbare än vad arten hinner anpassa sig leder det till att arten riskerar att dö ut. Människans påverkan på naturen idag är mycket stor och därför dör arter ut snabbare än någonsin.

green biodiversity frog

Biologisk mångfald innebär: (svårare artikel)

  • Att det finns stor variation inom arten.
  • Att det finns en stor variation av arter inom ett ekosystem.
  • Att det finns stor variation av ekosystem d.v.s många olika typer av ekosystem

I korthet innebär det att det finns en mängd olika miljöer och arter på jorden. Detta är oerhört viktigt av många skäl. Om det finns många olika habitat och arter blir ekosystemet inte lika känsligt för förändringar. Djur och växter riskerar inte att dö ut i samma utsträckning. En annan viktig anledning är att människor har stor nytta av dem t ex grödor, mat, mediciner, råmaterial, inspiration till uppfinningar, syre, rening av vatten, klimatreglering o.s.v.

Jesper Rönndahl förklarar evolutionen i fem roliga kortfilmer: Film1 – Film2 – Film3 – Film4 – Film5

Om evolution Film1 (english),  Film2(english),  Film3(english)

Testa dig: Små söta frågor

Kapitel 2 – Charles Darwin

I mitten av 1800-talet publicerade Darwin sin bok “On the origin of species by means of natural selection” och i boken presenterade han sin evolutionsteori. Att djur utvecklas steg för steg och inte genom guds hand var förstås provocerande för dåtidens kristna. Trots att Darwin inte skrev särskilt mycket om människans utveckling var det provocerande att människan skulle härstamma från apsläktet. Darwin drog sig tillbaka till sitt hem och lät sin vän Thomas Huxley sköta stridigheterna. Bilden nedan var ett sätt att smutskasta Darwins teorier.

Editorial_cartoon_depicting_Charles_Darwin_as_an_ape_(1871)

(100 år tidigare placerade Carl von Linné människan i släktet primater (människor och apor) men det var det ingen som noterade.. Hm)

Det som gjorde grunden till Darwins teori var en jordenruntresa han gjorde som 22-åring. Där reste han bland annat till Galapogosöarna(Lite bilder), en ögrupp strax utanför Chile. Här upptäckte han olika finkar med stora likheter, men näbbarna anpassade till olika slags föda, på de olika öarna. De hade anpassat sig till respektive miljö. De var lika men ändå olika arter. Han fann också en urfågel på fastlandet som han ansåg att alla öarnas fågelarter härstammade ifrån.

darwin_finches1

Lite oseriöst: Darwin Awards – Evolutionen borde kanske ha sorterat ut dessa klantskallar. Finns filmer också

Testa dig: Små söta frågor

Bevis för evolutionen

Det finns många fynd som stärker bevisningen av evolutionsteorin.

Trilobite fossil

1) Fossil. Sand, lera och andra partiklar spolas ständigt ut i havet där de sjunker ner mot botten, pressas ihop och bildar bergarter. Av sand blir det sandsten och av lera blir det lerskiffer. Av gamla korallrev blir det kalksten. Dessa bergarter kallas gemensamt för sedimentära bergarter.
När organismer under jordens historia dött och bäddats ner i dessa bergarter har de blivit ett förstenat avtryck. Oftast organismens hårda delar förstenas. Observera att det inte finns något DNA i fossil. Golvet (av kalksten) på Adolf Fredrik är fullt av fossil av bläckfisk, ortoceratit.

pangea-now

2) Jordens kontinenter är ständigt på drift på grund av den så kallade kontinentaldriften. Från början, i jordens historia, satt att kontinenter ihop i en enda landmassa, Pangea. Sedan dess har de delats upp i dagens kontinenter. Detta gör att man hittar fossil på lite oväntade platser. T ex finns det mycket kalksten på Öland och Gotland från ett gammalt korallrev.
Man hittar också fossil på olika kontinenter som är väldigt lika som tyder på att de levt tillsammans tidigare. Bra sammanfattning.

1601435_744796385541375_1283563697_n - Kopia

3) Med hjälp av dessa sedimentära bergarter så ligger fossilen i lager på lager. De äldsta fossilen finns längst ner och yngre fossil hittas högre upp i berget. Här kan man jämföra äldre fossil med yngre och se hur djur utvecklats.

4) Alla organismer använder byggnadsritning; DNA och har proteiner uppbyggda av aminosyror.

5) Djur har stora likheter i sin byggnadsritning. Man kan se tydliga likheter i skelettet mellan t. ex. däggdjur. De har liknande benstruktur men benen har fått lite olika utseende och funktion.

6) Djur har ofta rester av tidigare utvecklingsstadier. Kroppsdelar som har haft funktion tidigare men inte längre. Hos människa har vi blindtarm, svanskota och bröstvårtor hos män. Här hittar du lite fler (sammanställning).

tail07

Testa dig: Små söta frågor

Bevis för evolutionen (Eng, 11.21, youtube)

Oklarheter kring evolutionsteorin.

Nedan följer en del argument som används hos dem som inte tror på evolutionen.

1) Hur uppstår en ny art? Det tar väldigt lång tid för en ny art att uppstå. Ingen har sett detta eller har bevis för detta.

2) Luckor i evolution. Man hittar inte alla fossil av de organismer som existerat. Det gör att man inte alltid kan följa en tydlig utveckling (evolution). T ex har man inte hittat en tydlig koppling mellan människans urfader och apor. Det vill säga ; det djur som var deras gemensamma urfader. Denna förmodade varelse kallas “the missing link“. Det finns otaliga saknade urfäder.

3) En del organ är för komplicerade för att de ska kunna utvecklats evolutionärt. Det naturliga urvalet borde sorterat bort organismer med halvfärdiga organ. Tex de djur som nästan kunde flyga. Klicka på bilden nedan för att se ögats evolutionära utveckling. 

evolutionoftheeye

Intressant kring evolutionen

1) Ibland hittar man levande fossil, t ex kvastfening.

ett-levande-fossil-1

2) Stalins forskare, Lysenko, hävdade att organismer ärvde egenskaper som berodde på miljö. Naturligtvis händer hos vissa organismer men inte i den omfattningen som Lysenko menade.  T ex om pappa hade stora muskler fick barnen det automatiskt. Knas!

3) Ibland förbättrar man sina resultat så de blir lite mer intressanta, Piltdown-mannen.

4) Samevolution – Det finns arter som varit helt beroende av varandra och utvecklats tillsammans. T.ex. insekter och orkidéer.

Kapitel 3 Jordens historia – Tidslinje

Jordens historia delas upp i fyra tidsåldrar. De delas ytterligare upp i kortare tidsåldrar. Här nedan kommer de viktigaste händelserna. Jordens ålder är 4,6 miljarder år = 4600 miljoner år.

earth_history

Urtid (Prekambrium)
Urtiden började med jordens födelse för 4600 miljoner år sedan och varade till 540 miljoner år sedan.
* För 4000 miljoner år sedan bombarderades solsystemet av kometer som förde vatten till jorden.
* Ungefär här bildades det första livet, någon typ av bakterie troligtvis.
* För 3000 miljoner år sedan fanns det blågröna bakterier (cyanobakterier). Deras fotosyntes ökade syrehalten i atmosfären.
*För 2000 miljoner år sedan kom organismer med cellkärna och några hundra miljoner senare de första växterna, grönalger. Dessa grönalger hade mitokondrier och klorofyllkorn. som troligtvis var självständiga organismer från början men senare smält samman med cellen. Mer syrgas bildas som ledde till att ozon bildades som skyddade mot farlig UV-strålning.
*För 1000 miljoner år sedan uppstod flercelliga växter och djur. Till exempel maskar och maneter.

Forntid (Kambrium, OrdoviciumSilurDevonKarbon, Perm)

Forntiden började med Kambrium och varade från för 540 miljoner år sedan till 245 miljoner år sedan.

pansarrundmun

*För 500 miljoner år sedan hade enkla sporväxter anpassat sig till ett liv på land.
*För 450 miljoner år sedan kom de första ryggradsdjuren (pansarrundmunnar -bilden ovan)
*Under Devon för runt 400 miljoner år sedan uppstod de första skogarna. Nu hittar man djur på land t ex groddjur, insekter och senare, i slutet av karbon, kräldjur.

Medeltiden (TriasJuraKrita)

Började för 245 miljoner år sedan och slutade med ett gigantiskt meteoritnedslag för 65 miljoner år sedan.

dinosaurie

Under medeltiden har dinosaurierna sin storhetstid. För cirka 200 miljoner år sedan utvecklades de första däggdjuren och fåglarna. Jorden fick blomväxter.
Tidsperioden avslutas med en gigantisk meteorit som gör så att dinosaurierna dör ut. Nu är det fritt fram för däggdjuren. Men kanske kommer dinosarna tillbaka muhahaha…

Varför dog bara dinosaurierna ut?

Nutid (Tertiär. Neogen)
Började för 65 miljoner år sedan och håller på fortfarande.

Detta är däggdjurens, blomväxterna och fåglarnas storhetstid. De första primaterna utvecklas.
Människoliknande varelser (hominider) uppstod för fem till sju miljoner år sedan.
Människosläktet, Homo, uppstod för ca två miljoner år sedan.

Jorden har, under sin livstid blivit utsatt för massdöd fem gånger under de senaste 500 miljoner åren. Detta innebär att en stor del av arterna dött ut i all hast (mellan 50-95 %). Orsakerna har varit olika. Senast var det en meteorit som slog ner för 65 miljoner år sedan och avslutade dinosauriernas storhetstid. Detta har i sin tur inneburit att evolutionen fått “börja om” och haft möjlighet att utvecklas en annan väg. Flera biologer hävdar att vi just nu är inne i jordens sjätte massdöd. Den här gången orsakad av människan.

Testa dig: Små söta frågor

Kapitel 4 – Människans historia

Människans_utveckling_träd

Människan har utvecklats ur primater (ordning) som man hittar i klassen däggdjur. Härifrån härstammar även apor och halvapor. Vår idag närmast levande släkting, som är av annan art, är schimpanser. Vi har 98-99 % identiskt Dna (beroende på källa).

 

Vem var den första människan? (youtube, engelska, 4 min)

Vår gemensamma stamfader är ännu inte funnen. Det är en ”felande länk”. Upprättgående primater har det funnits i fem miljoner år. Släktet Homo där människan härstammar från uppstod för två miljoner år sedan. Arten Homo Sapiens räknar man vara ungefär 200 000 år gammal.

Forskningen kring människans ursprung är alltid aktuell och viktiga upptäckter görs hela tiden.
Man räknar med att det funnits mellan runt 15 människoliknade arter de senaste 5 miljoner åren. Här kommer de viktigaste (den äldsta först). (Det allra äldsta fyndet.)

 

1) Australopithecus (Sydapa)
Denna utdöda förfader till människan levde för ca 3,5 miljoner år sedan. Den kunde gå upprätt men rörde sig även på alla fyra. En känt fynd av denna art man hittat döptes till Lucy (Australopithecus afarensis). Skelettet var välbevarat och bidrog med viktig kunskap till dagens evolutionsforskning. De åt växter, kött men var troligtvis även asätare. Hjärnan var lika stor som en schimpans hjärna.

2) Homo Habilis (Den händige människan)
Habilis var upprättgående och levde för ungefär två miljoner år sedan. Den människoapa var kort, hade långa armar och kanske hälften så stor hjärna som dagens människor. Man tror att de använde verktyg (därav namnet). Det finns tveksamheter kring om Homo Habilis verkligen är en förfader till den nutida människan.

3) Homo Erectus (Den upprättgående människan)
Första fossilen är 1,8 miljoner år gamla och Erectus dog ut första för 50000 år sedan. Den levde alltså en period samtidigt som vår människoart, Homo Sapiens. Detta är den människoliknande art som hittills levt längst på jorden. Den utvecklades i Afrika men spreds sig också till flera kontinenter. Erectus använde sig av elden, enkla verktyg och enkla vapen. De hade större hjärna och kunde tillaga sin mat. Observera, trots sitt namn, har andra primater gått upprätt miljoner år innan Homo Erectus upptäcktes.

4) Neanderthal
Denna människovariant levde för ca 350000 år sedan och dog ut för cirka 30000 år sedan. Den spred sig också till flera kontinenter. Den har också levt samtidigt som vår art. Ibland klassas den som en underart till människa. De var lika långa som dåtidens människor men tyngre. De var grövre byggda och robustare. Undersökningar av deras DNA visar att de hade anlag för ljus hy och rött hår. De tillverkade mer avancerade verktyg och vapen än sina föregångare. De tillverkade också smycken som visar på ett symboliskt tänkande. Kanske hade de en religion. De kunde kommunicera med någon form av språk dock omöjligt att veta hur avancerat det var.
Arten dog kanske ut i konkurrensen av Homo Sapiens. Homo Sapiens har en del Neanderthal-dna i sina gener(4%) vilket tyder på korsningar.

5) Homo Sapiens

Spreading_homo_sapiens-no
Samtliga Homo Sapiens härstammar från Afrika. Homo sapiens härstammar från Homo Erectus precis som neathertalarna. Homo Sapiens blev en art för ca 200000 år sedan men lämnade Afrika först för 50000-100000 år sedan. I denna film kan man se hur de spridit sig. De första Homo Sapiens kom till Europa för ca 35000 år sedan. De kallades då för Cro Magnon. De är kända för fantastiska grottmålningar. (Rundvandring i grottan)
(Idag finns företag som genom att undersöka ditt DNA kan avgöra hur dina förfäder vandrat.)
Det som möjliggjorde denna enastående expansion var människans anpassningsförmåga till vitt skilda klimat och utveckling av de verktyg som behövdes för att finna föda i de nya miljöer man träffade på. Homo sapiens var skickliga att tillverka vapen och använde även mer avancerade vapen. (spjut, pilbåge). Människor har anpassat sig till olika klimat men tillhör fortfarande samma art.

cmc-1er-trimestre-homo-sapiens1-7-728

Artikel om “jakten på vårt ursprung” från populär historia

På 2000-talet upptäckte forskare en helt ny människoart. Den liknades närmast som hobbitarna i sagan om ringen. Arten heter homo florensis.  Läs mer om dessa: Här och här

Sist men inte minst en artikel om “musiken och evolutionen“.

Testa dig: Små söta frågor

10 knasiga fakta om människan. (youtube, engelska, 2.42)

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *