bi2 ekologi småsöta

Kapitel 1 Vad är ekologi?

Vad betyder ordet ekologi?

 Läran om huset.

Vad är ett ekosystem?

Ett avgränsat område där djur och växter samspelar.

Ge exempel på olika miljöfaktorer som påverkar ekosystemet.

Temperatur, nederbörd, vind, soltimmar, pH-värde, marktyp m.m.

Vad är ett närsalt?

Vissa grundämnen eller kemiska föreningar som är viktiga för att växter ska växa bättre.

Ge exempel på viktiga närsalter.

NPK : Kväve, fosfor och kalium

Vad är det för skillnad på ett stabilt och ett labilt ekosystem?

Ett stabilt ekosystem klarar påfrestningar bättre. Det står emot olika miljökatastrofer bättre än ett labilt.

Vad är en ekosystemtjänst?

När människan på något sätt drar nytta av ekosystemet.

Ge exempel på en ekosystemtjänst.

Vi odlar marken, vi använder träd som bränsle, vi låter insekter pollinera våra växter.


Kapitel 2 Fotosyntes, Cellandning och kretslopp.

Vad kallas den kemiska reaktion som omvandlar solljus till druvsocker (glukos)?

Fotosyntesen

Hur ser denna formel ut?

Koldioxid  + Vatten  + solljus  —>  Druvsocker  + Syre

Druvsocker byggs i växten ihop till kedjor. Vad kallas dessa kedjor av druvsockermolekyler?

  • Långa: Stärkelse
  • Väldigt långa: cellulosa.

Vad kallas druvsocker och dess ihopsatta kedjor med gemensamt namn?

Kolhydrater.

Vilken typ av organismer har fotosyntes?

De som har klorofyll. Alla växter och några mikroorganismer.

Hur får de organismer som inte har fotosyntes sin energi?

Genom cellandning (förbränning).

Vad är ett kretslopp?

När ett kemiskt ämne cirkulerar i naturen. Det startar t.ex. i marken. Sedan finns det i luften för att sedan återgå till marken igen.

Varför har kol fyra olika kretslopp?

Det är ett så vanligt ämne som ingår i alla organismer. Beroende på var det hamnar så tar det olika lång tid innan det kommer tillbaka till där det startade kretsloppet.


Kapitel 3 Näringskedja, näringsväv och energipyramiden. 

Vad är en population?

Alla individer inom en art som finns i ett ekosystem.

Vad är ett växtsamhälle?

Alla populationer växter inom ett ekosystem.

Vad är en näringskedja?

Ett schema för att få översikt på hur djuren och växter äter varandra.

Med vilken typ av organism startar alltid en näringskedja?

Med en växt (en organism som har fotosyntes).

Vad kallas växter för i en näringskedja?

Producenter.

Vad kallas organismer som äter producenterna?

Konsumenter.

Vad kallas de djur högst upp i näringskedjan?

Toppkonsumenter.

Vad har nedbrytarna för roll i näringskedjan?

Att bryta ner döda organismer så de kemiska ämnen de byggts upp av kan frigöras och användas i naturen igen.

Ge exempel på en slags nedbrytare.

Mask, insekter, bakterier, svampar

Vad kallas rovdjur för med ett annat namn?

Predator.

Vad är en näringsväv?

En mer komplicerad näringskedja där fler djur och växter är inblandade.

Vad pekar pilarna på i en näringskedja/näringsväv?

Pilen pekar på det djur som är högre upp i näringskedjan.

Vad är näringspyramiden/energipyramiden?

Ett sätt att visa hur solens ursprungliga energi bevaras och förbrukas i en näringskedja.

Hur stor del av gräsets kemiska energi bevaras som kemisk energi i nästa led i näringskedjan?

Ungefär 10-15 procent.

Vad hände med resten av energin?

Den förbrukas (omvandlas till värme och rörelseenergi.)

Vad betyder biomassa?

Den sammanlagda vikten av organisk material inom ett område.


Kapitel 4 – Ekologiska begrepp. 

Vad begränsar antalet individer inom en population?

  • klimatet
  • brist på mat, vatten eller boplatser
  • sjukdomar eller många rovdjur.

Varför finns det alltid en konkurrens inom en art?

Eftersom det alltid föds fler individer än som naturen klarar att föda. De tävlar om att överleva.

Vad innebär en variation inom en art?

Att alla individer som föds är lite olika varandra.

Vad innebär naturligt urval?

Att de individer som är bäst anpassade till sin miljö är de som har störst chans att överleva.

Vad är ekologisk nisch?

Ett sätt för djur och växter att specialisera sig för att inte konkurrera med andra arter