Planering 7-9

År7 Biologi Centralt innehåll
Ht Grundbiologi
 • Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och till­gäng­liga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och ener­gins flöden.
Vt Ekologi
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av bio­logisk mångfald och ekosystemtjänster.
År8 Biologi Centralt innehåll
Ht Människokroppen

 

Sjukdomar

 • Kroppens celler samt några organ och organsystem och deras uppbyggnad, funk­tion och samverkan.
 • Virus, bakterier, infektioner, smittspridning och antibiotikaresistens. Hur infek­tionssjukdomar kan förebyggas och behandlas.
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, motion, stress och beroendeframkallande medel samt hur häl­so­problem kan begränsas på individ- och samhällsnivå.
Vt Nervsystemet
 • Kroppens celler samt några organ och organsystem och deras uppbyggnad, funk­tion och samverkan.
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, motion, stress och beroendeframkallande medel samt hur häl­so­problem kan begränsas på individ- och samhällsnivå.
Sexualkunskap
 • Människans reproduktion, sexualitet och identitet samt frågor om rela­tioner, kärlek, ansvar, samtycke och ömsesidighet. Sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel.

 

År9 Biologi Centralt innehåll
Ht Genetik
 • Arvs­massans egenskaper och förhållandet mellan arv och miljö.
 • Några gentekniska metoder samt möjligheter, risker och etiska frågor kopp­lade till genteknik.
Vt Evolution
 • Livets uppkomst, utveckling och mångfald samt evolutionens mekanismer.

 

 

År7 Fysik Centralt innehåll
Ht Grundfysik
 • Fysikaliska förklaringsmodeller av jordens strålningsbalans, växt­hu­seffek­ten och klimatförändringar.
 • Några instrument för att mäta fysikaliska storheter, till exempel kraft och ström. Användning av mätvärden i enkla beräkningar, till exempel beräk­ningar av densitet och hastighet.
Vt Ellära & Magnetism
 • Energins flöde och oförstörbarhet samt olika energislags kvalitet.
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism samt mellan ström och spän­ning i elektriska kretsar. Hur kretsarna kan användas i elektrisk utrustning.
 • Några instrument för att mäta fysikaliska storheter, till exempel kraft och ström. Användning av mätvärden i enkla beräkningar, till exempel beräk­ningar av densitet och hastighet.

 

År8 Fysik Centralt innehåll
Ht Akustik & Optik
 • Hur ljus breder ut sig, reflekteras och bryts.
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt.
Vt Mekanik
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar samt hur kunskaper om detta kan an­vändas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
 • Några instrument för att mäta fysikaliska storheter, till exempel kraft och ström. Användning av mätvärden i enkla beräkningar, till exempel beräk­ningar av densitet och hastighet.

 

År9 Fysik Centralt innehåll
Ht Atomfysik

 Energikällor (tekniken)

 • Partikelstrålning och elektromagnetisk strålning, deras an­vänd­nings­områ­den och risker.
 • Olika ty­per av energikällor samt deras för- och nackdelar för samhället och miljön.
Vt Astronomi
 • Universums uppkomst, uppbyggnad och utveckling samt förutsättningar för att finna planeter och liv i andra solsystem.

 

År7 Kemi Centralt innehåll
Ht Grundkemi
 • Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet visualiserat med hjälp av partikelmodeller.
 • Separations- och analysmetoder, till exempel filtrering, fällning, pH-mät­ning och identifikation av ämnen.
Vt Gas, metall, vatten och pH
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, väx­ter och människokroppen.
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten samt deras koppling till frå­gor om miljö och hälsa, till exempel växthuseffekten, vattenrening och sprid­ning av miljögifter.

 

År8 Kemi Centralt innehåll
Ht Organisk kemi

Matens kemi

 • Kolatomens egenskaper och kretslopp i naturen, i samhället och i män­ni­sko­­kroppen.
 • Kolhydrater, proteiner och fetter samt deras funktioner i människokroppen.
Vt En hållbar utveckling
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten samt deras koppling till frå­gor om miljö och hälsa, till exempel växthuseffekten, vattenrening och sprid­ning av miljögifter.
 • Några produkters livscykler och påverkan på miljön.

 

År9 Kemi Centralt innehåll
Ht Periodiska systemet
 • Grundämnen, molekyl- och jonföreningar samt hur äm­nen omvandlas genom kemiska reaktioner. Atomer, elektroner och kärn­partiklar.
Vt Materiallära Elektrokemi
 • Utveckling av produkter och material, till exempel läkemedel, funktions­klä­der och batterier.

 

Kommentar för att hinna med:

 • Sexualkunskap ligger runt skolavslutning och skolstart.
 •  Ofta enbart korrosion inom elektrokemin.
 • Nervsystemet enbart översiktligt.
 • Matens kemi undervisas delvis i hemkunskap och idrotten.