Köpvillkor

Dessa villkor (“Avtalsvillkoren”) gäller för köp hos UgglansNo.se

Org.nr: 751029-XXXX (enskilt firma) – nedan kallad UgglansNO.se.

Postadress: Oskar Uggla, Långåkersvägen 58, 12241 Enskede

E-postadress: oskar.uggla@gmail.com

Allmänt

UgglansNO.se säljer produkter och tjänster i olika format via Internet till dess kunder (“Kund”) i Sverige och inom Europa. Försäljning sker via webbplatsen www.ugglansNO.se (”Webbplatsen”).

Genom att slutföra en beställning på Webbplatsen eller genom annat undertecknande av avtal enligt ovan accepterar Kund dessa Avtalsvillkor.

UgglansNO.se reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på Webbplatsen.

Priser och avgifter

Gällande pris inklusive moms är det pris som vid beställningen framgår på Webbplatsen. UgglansNO.se förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering.

Privatkund boende inom EU betalar svensk moms medan Privatkund boende utanför EU inte betalar svensk moms.

Fraktavgifter vid leverans av fysiska produkter

Aktuella avgifter framgår vid var tid av Webbplatsen. Vid leveranser utanför Sverige tillkommer en fraktavgift baserad på UgglansNO.se’s kostnad för leveransen samt, i förekommande fall, införsel- och tullavgifter. Denna kostnad tas ut per fysisk leverans och inte per order.

Beställning

Beställning kan endast göras på Webbplatsen till däri stipulerade villkor såvida inte särskild skriftlig överenskommelse om något annat ingåtts före beställningen.

Bindande avtal uppkommer först när UgglansNO.se per e-post bekräftat beställningen. UgglansNO.se reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt. Kund har rätt att före UgglansNO.se’s expediering av ordern per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med expediering menas att Kund erhållit e-post eller SMS om att ordern är skickad eller finns för avhämtning, alternativt att Kund erhållit hela eller del av sin beställning.

Meddelanden från UgglansNO.se sänds normalt till den e-postadress som Kund registrerat på Konto alternativt angivit vid beställning, undantaget meddelanden i samband med utnyttjande av ångerrätt och i samband med reklamation. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

 Betalning

I samarbete med Payson erbjuder UgglansNO.se betalning av beställningar genom betallösningen Payson Checkout. Mer information om betalningsvillkor samt därtill hörande villkor om hantering av personuppgifter finns hos Payson.

Genom att slutföra köp i kassan godkänner Kund både UgglansNO.se Avtalsvillkor och Paysons villkor samt hantering av personuppgifter.

Leverans

Leverans av fysiska produkter

Leverans sker normalt med paket eller varubrev till Kund. Vid var tid gällande fraktalternativ för respektive produkt framgår av Webbplatsen.

Beställda produkter levereras enligt av Kund valt leveransalternativ.

Om leveranstiden beräknas bli längre än vad som anges på Webbplatsen ska UgglansNO.se per e-post underrätta Kund, som då har rätt att innan expediering per e-post annullera sin beställning.

UgglansNO.se ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Varan anses vara levererad när försändelsen är utdelad i brevlåda, avlämnad som Påse på dörren, uthämtad hos ombud eller kvitterad vid leverans till dörr. Kund ansvarar för varorna vid retur till UgglansNO.se. Varan anses levererad då kundreturen är inkommen och registrerad hos UgglansNO.se.

Om Kund inte hämtar ut en försändelse, eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, har UgglansNO.se möjlighet att ta ut en avgift, som ersättning för frakt och omkostnader. Vid retur från utlandet har UgglansNO.se rätt att debitera Kund alla fraktkostnader för försändelsen, samt en avgift, som ersättning för hantering och omkostnader.

Leverans av Digitala böcker m m

Leverans av Digitala böcker sker genom UgglansNO.se’s tillhandahållande av en länk för nedladdning av köpta Digitala böcker. Tillhandahållandet sker genom att ett e-mail med länk sänds till av Privatkunden angiven e-mailadress. Vid aktivering av nedladdningen laddas Digitala böcker ned på den mobiltelefon/läsplatta/dator (“Enhet”) som nedladdning sker från. För vissa Digitala böcker kan begränsning av antal nedladdningar och/eller begränsning av spridning till antal Enheter förekomma. I förekommande fall anges sådan begränsning i produktinformationen på Webbplatsen avseende den Digitala boken.

Krav på Enheter och användningsregler för Digitala böcker

För tillgång till Digitala böcker krävs att Privatkund har tillgång till Enhet med åtkomst till Internet. Privatkund ansvarar själv för sådan tillgång samt för uppfyllande av vid var tid gällande systemkrav, t ex uppgraderingar eller uppdateringar.

Köp och användning av Digitala böcker får endast ske för privat och icke-kommersiellt syfte. Digitala böcker får inte vidareupplåtas och/eller vidareförsäljas eller kopieras (utöver sådant mångfaldigande för privat bruk som är tillåtet jämlikt Upphovsrättslagen (1960:729)) och inget annat förfogande eller spridning får ske. Det är inte heller tillåtet att modifiera, vidareutveckla, dekompilera eller bakåtutveckla (reversed engineering) Digitala böcker, inte heller får bakomliggande kod formateras om eller på annat sätt påverkas eller nyttjas.

Ångerrätt

Kund som är privatperson (och således konsument i juridisk bemärkelse) har rätt att ångra ett köp jämlikt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, utan att ange något skäl, inom fjorton (14) dagar (“Ångerfrist”) från det datum varan mottagits. Kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela UgglansNO.se detta inom Ångerfristen. Kontakt ska ske via att fylla i Konsumentverkets standardformulär, https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/kontrakt-och-mallar/angerblankett-2021-konsumentverket.pdf och skicka detta ifyllda dokument till oskar.uggla@gmail.com.

Kund ska återsända varan till UgglansNO.se utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag då Kund meddelat UgglansNO.se om beslut att använda ångerrätten. Ångerrätten ska anses nyttjad inom stipulerad Ångerfrist om Kund skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Om Kund utnyttjar Ångerrätt ska UgglansNO.se utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från och med den dag då UgglansNO.se underrättades om Kunds beslut att nyttja Ångerrätten återbetala Kunds kostnader för ordern, exklusive fraktkostnader. UgglansNO.se förbehåller sig dock rätten att återbetala tidigast då vi fått tillbaka varan från Kund eller Kund tillsänt UgglansNO.se ett bevis på att varan återsänts.

Ångerrätten gäller inte:

  • Tjänster som fullgjorts och Kund samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.
  • produkter som laddas ner direkt till Kunds elektroniska enhet, såsom ljudböcker och e-böcker, vars nedladdning redan har påbörjats, och
  • specialbeställda varor

Reklamation

Om UgglansNO.se har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera till UgglansNO.se.

Kontakt sker med UgglansNO.se kundservice via e-post: oskar.uggla@gmail.com.

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet, dock senast tre (3) år från leveransdagen.

Reklamation ska minst innehålla följande information:

  • Ordernummer,
  • Fakturanummer, och
  • Information om vilka produkter som kund vill reklamera samt redogörelse för vilket fel i varan som påträffats.

Retur vid reklamation får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från UgglansNO.se.

Vid godkänd reklamation har Kund rätt att:

  1. Kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt; eller
  2. Behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag; eller
  3. Häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.

För e-böcker ha UgglansNO.se alltid rätt att avhjälpa felet genom omleverans.

UgglansNO.se följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer för reklamationer, se arn.se , och svensk lag vid en eventuell tvist. Läs mer på mer på  http://www.konsumentverket.se.

 

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Upphovsrätten till de verk som mångfaldigas i form av Digitala böcker innehas av respektive upphovsman. Utöver den rätt Kund uttryckligen erhåller enligt dessa Avtalsvillkor erhåller Kund inte någon rätt till Digitala böcker eller till immateriella rättigheter med koppling därtill. Alla Digitala böcker är skyddade med vattenmärke eller ett tekniskt kopieringsskydd vilket gör det möjligt att spåra den som köpt Digitala böcker. Skyddet innehåller information om ordernummer och kan förekomma synligt/hörbart eller osynligt/ohörbart.

Ansvar

Utöver vad som framgår av Avtalsvillkoren och tvingande lag (däribland tillämplig konsumentlagstiftning), har UgglansNO.se inget ansvar för fel eller förseningar och ansvarar UgglansNO.se varken för direkt eller indirekt skada. UgglansNO.se ansvarar inte för innehållet på webbplats till vilken länk finns från Webbplatsen eller Appen. UgglansNO.se garanterar inte funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet hos Webbplatsen.

UgglansNO.se ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av sådant Kund erhållit genom Webbplatserna eller för annans eventuellt brottsliga användning av sådant. UgglansNO.se ansvarar inte för andras intrång i tredje mans immateriella rättigheter genom användning av de tjänster som tillhandahålls genom Webbplatserna eller Appen.

UgglansNO.se ansvarar inte för någon skada, direkt eller indirekt, som uppstått genom användandet av eller oförmågan att använda Webbplatserna. UgglansNO.se ansvar överstiger under inga omständigheter erlagt pris för aktuellt köp.

Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

UgglansNO.se registrerar personuppgifter i samband med att Kund genomför en beställning. Behandling och lagring sker därefter i syfte att kunna uppfylla avtal och för att utveckla våra produkter och erbjudanden.

En utförlig beskrivning av UgglansNO.se behandling av personuppgifter samt information om rättigheter rörande personuppgiftsbehandling finns på: https://ugglansno.se/integritetspolicy/

När UgglansNO.se inte längre har laglig grund för att fortsätta personuppgiftsbehandlingen sker gallring i form av borttag eller anonymisering.

Ändring av Avtalsvillkoren

Dessa villkor gäller tills vidare men Avtalsvillkoren kan ändras av UgglansNO.se. Efter att Kund gjort sin beställning har inte UgglansNO.se rätt att ändra sina villkor för aktuell beställning.

Tvist

Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp hos UgglansNO.se. Tvister ska avgöras i och av svensk allmän domstol. Konsumenter kan även få tvister med anledning av Avtalsvillkoren prövade av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), vars rekommendationer UgglansNO.se följer. Beslut från ARN är en rekommendation och inte tvingande. För mer information se www.arn.se.

 

Dessa Avtalsvillkor ändrades senast den 2021-06-14