Frågor Ke2

Kapitel 1 — luftens gaser

Vad kallas det luftlager som finns mellan jordytan och rymden?

Atmosfären

Hur högt är detta luftlager?

10 mil (100 km)

Vilka är de fyra huvudingredienserna i vanlig luft?

 • Kväve 78 %
 • Syre 21%
 • Ädelgaser 1%
 • Koldioxid 0,04%

Vilken av ädelgaserna är vanligast i luft?

Argon, Ar

Vilket kemiskt tecken har kväve?

N (Finns som N2 i luft).

Varför används kvävgas inuti matförpackningar?

Kvävgas reagerar inte så lätt med andra ämnen. Det betyder längre hållbarhet.

Vilket är kväves viktigaste användningsområde?

Det används för att tillverka gödsel.

Vad innebär att syre är väldigt reaktivt?

Det reagerar lätt med andra ämnen och bildar kemiska föreningar.

Vad kallas en kemisk förening med syre?

Oxid

Vad kallas det när växter omvandlar solljus till energi?

Fotosyntesen

Vad kallas det när koppar ”rostar”?

Det ärgar.

Vad är det för speciellt med en ädelgas?

Den reagerar inte så lätt med andra ämnen.

Vad används ofta ädelgaser till?

Det finns ofta inne i lampor så inte glödtråden brinner upp.

Vad är det för kemisk formel på koldioxid?

CO2

Varför ökar koldioxidhalten i atmosfären?

På grund av förbränning av fossila bränslen (kol, olja och naturgas).

Varför används koldioxid i brandsläckare?

Det tränger undan syre och kväver elden.

Vad är luftfuktighet för något?

Halten (procenten) av vattenånga som finns i luften.

Vad är det som avgör halten av luftfuktighet?

Temperaturen.

Kan luftfuktigheten bli mer än 100 procent?

Nej, då är luften mättad.

När bildas kolmonoxid (CO)?

När något brinner och det inte finns tillräckligt med syre.

Vad kallas det när något brinner och det inte finns tillräckligt med syre?

Ofullständig förbränning.

Vad är en partikel?

Ett föremål (kan vara vad som helst) som är liten så den knappt syns.

Vad är sot?

Små partiklar av olja, kol eller naturgas som flyger omkring i luften.

Vad är smog?

Sot blandat med vattenånga.

Varför kallas svaveloxid och kväveoxid för föroreningar?

När de ämnena reagerar med vattenånga bildas surt regn som sänker pH-värdet.

Vilket grundämne består ozon av?

Syre. O3

Varför är ozon viktigt?

Det ger ett skydd mot solens UV-ljus.

Vilket skadligt ämne förstör ozonskiktet?

Freoner.

Hur bildas ozon vid marken?

När solen skiner på bilars avgaser.

Vilket är universums vanligaste grundämne?

Väte, H.

Vad är knallgas?

En explosiv gasblandning av syre och väte.

Vad betyder påvisa?

Att bevisa att ett ämne finns.

Hur påvisar du enklast syre?

En glödande sticka i rent syrebörjar brinna.

Hur påvisar du koldioxid?

Det är tyngre än luft och du kan släcka eld med det.  Det gör kalkvatten grumligt.


 

Kapitel 2 — ELD

Vad är antändningstemperatur?

Den temperatur när ett ämne börjar brinna.

Vad är flampunkt?

Den temperatur när ett ämnes gaser kan antändas (börja brinna).

Vad är en explosion?

En extremt snabb brand.

Hur uppstår en tryckvåg?

Vid en explosion bildas extremt mycket gas som tar breder ut sig eftersom  gaser tar större plats.

Vad krävs för att det ska uppstå en brand, enligt brandtriangeln?

Syre, värme och ett brännbart ämne.


Kapitel 3 –Metall

[tab name=”Fråga40″]

Vilka tre typer av grundämnen finns det?

Metaller, halvmetaller och ickemetaller.

Ungefär hur stor del av alla grundämnen är metaller?

80% (85 av 110).

Vad krävs för att ett grundämne ska kunna kallas metall?

 • En metall ska glänsa
 • leda värme och kyla bra
 • leda elektricitet bra
 • kunna smidas och gjutas.

Varför finns det så få rena metaller i naturen?

Metaller reagerar med andra ämnen och bildar kemiska föreningar.

Vad är en ädelmetall?

En metall som inte gärna reagerar med andra ämnen.

Ge exempel på ädelmetaller.

Silver, guld och platina.

Vad är ett mineral?

En kemisk förening som innehåller metall.

Vad är en bergart?

Flera mineral som sitter ihop. Det är vad vanligtvis kallas sten.

Vad är malm?

En bergart som går att bryta och tjäna pengar på.


Kapitel 4 – Vattnets speciella egenskaper

Vattenmolekylen är elektriskt neutral men har en positiv och negativ sida. Vad kallas denna egenskap?

Den är polär.

Vad är ytspänning?

Någon som ger en vätska en seg yta. (Så att som det går att lägga saker på den.)

Vad är kapillärkraft?

Vattnets polära egenskap gör så att vatten kan krypa uppåt i smala rör.

Varför är det viktigt med kapillärkraft?

Vatten kan åka upp i toppen på växter (träd). Vatten kryper upp ur marken (till växternas rötter).

Vad är exempel på en opolär vätska?

Olja, bensin, fotogen, tändvätska

Vad innebär ”lika löser lika”?

Att vattenbaserade vätskor (mjölk, juice, saft, sprit) bara vill lösa sig andra vattenbaserade vätskor.   Polära (vatten) och opolära (olja) blandar sig aldrig.

Vid vilken temperatur att vattnets densitet som högst?

4 grader Celsius

Varför är det en viktig egenskap?

Annars skulle sjön frysa från botten och uppåt och då skulle inte växter och djur överleva vinter.

Vad betyder värmekapacitet?

Ett ämnes förmåga att behålla värme.

Hur är vattnets värmekapacitet?

Vatten har hög värmekapacitet. Vatten tar lång tid att värma upp och det tar lång tid att svalna. Metall har låg värmekapacitet.

Vad bidrar vattnets värmekapacitet till?

Ett jämnare klimat och att värme kan transporteras med strömmen (t.ex. golfströmmen)

Vatten är bra på att lösa upp andra ämnen. Ge exempel på saker som löser sig i vatten?

Salter, socker, gaser

När är vatten bäst på att lösa upp ämnen? Kallt vatten eller varmt vatten?

Varmt vatten. Molekylerna rör sig snabbare.

Varför är vattnets förmåga att lösa ämnen viktig?

Många ämnen som organismer (djur och växter) behöver transportera i kroppen är lösta i vatten.


Kapitel 5 -Syror och baser

Vad mäter man med pH?

Hur surt eller hur basiskt något är.

Vad krävs för att kunna mäta pH?

Att ämnet du mäter är löst i vatten.

Vad är det som gör något surt?

Halten (koncentrationen) av H+ (vätejoner)i vätskan.

Vad är en vätejon?

En väteatom som har tappat en elektron. H+

Vad är det som gör något basiskt?

Halten (koncentrationen) av OH(hydroxidjoner)i vätskan.

Vad är en hydroxidjon?

En kemisk förening av syre och väte som snott en extra elektron. OH

Vad kallas en vätska som varken är sur eller basisk?

Neutral.

Hur fungerar pH-skalan?

 • Surt : När pH är någonstans mellan 0-7.
 • Neutralt: När pH är exakt 7.
 • Basiskt: När pH är någonstans mellan 7-14.

Hur mycket surare (eller mer basiskt) är det mellan varje steg i pH-skalan?

Det blir 10 gånger mer surt (eller basiskt).

Hur mycket surare blir det när pH går från pH3 till pH1?

Det blir 100 gånger surare.

Vad är en indikator?

Något, vanligtvis ett ämne, som mäter pH.

Ge exempel på några indikatorer.

BTB, universalindikator, rödkål . Det mest exakta verktyget är en pH-meter.

Vad är det som avgör hur stark en syra är?

Hur koncentrerad den är samt och det är en stark eller svag syra.

Vilka är de tre vanliga starka syrorna?

Saltsyra, salpetersyra och svavelsyra.

Vad används baser ofta till?

Rengöringsmedel, tvål, diskmedel och tvättmedel.

Nämn två starka baser.

Natriumhydroxid NaOH och Kaliumhydroxid KOH

Vad händer om du blandar en syra med en bas?

De reagerar med varandra och bildar vatten.


Kapitel 6 — Vatten och miljö

Hur stor del av allt vattnet är saltvatten?

97%

Vad är grundvatten?

Vatten som finns långt ner i marken.

Vad betyder virtuellt vatten?

Vad som vi inte direkt använder utan som går åt för att producera den mat och prylar vi använder.

Vilka 5 steg genomgår vatten innan det kan drickas?

 1. Grovfiltrering
 2. Kemisk rening
 3. Filtrering
 4. pH-justering
 5. Desinfektion

Vilka 4 steg genomgår avloppsvattnet innan det släpps ut i naturen?

 1. Mekanisk rening – grovfiltrering
 2. Biologisk rening
 3. Kemisk rening
 4. Kväverening

Vilka är de största anledningarna till att vattnet renas?

 • Det förhindrar att vattenburna sjukdomar sprids
 • Minskar övergödning och bottendöd
 • Förhindrar förgiftning från miljögifter och läkemedelsrester.

Hur stor del av avloppsvattnet renas i världen innan det släpps ut i naturen?

Ungefär 10%