Frågor Fy5 atomfysik

1. Atomfysikens historia

Hur gammal är kunskapen om atomen?

Ungefär 200 år.

Vilken upptäckt gjorde John Dalton?

Han upptäckte att världen består av olika grundämnen. Han kunde bestämma deras vikter i förhållande till varandra.

Vilken teori ersattes av den moderna kemin?

Teorin om de fyra elementen.

Vilken av atomens delar upptäcktens först?

Elektronen

Vilken upptäckt gjorde Rutherford?

Att det är mest är tomrum i en atom. Att atomen består av en positiv kärna med elektroner i banor runt atomkärnan.

Vad är Niels Bohr känd för?

Han förbättrade Rutherford atommodell. Han startade ett nytt område i fysiken, kvantfysiken.


 

2. Atommodellen

Vilka partiklar består en atom av och vilken laddning har dem?

 • Proton – positiv
 • Neutron -neutral
 • Elektron – negativ

Vilken partikel är det som bestämmer vilket grundämne det är?

Protonen

Vad kallas elektroner i det yttersta elektronskalet?

Valenselektroner

Vad bestämmer elektronerna i det yttersta elektronskalet?

Ämnets egenskaper.

Vad är det periodiska systemet?

En sammanställning av alla grundämnen.

Vad är en jon?

En laddad atom. En atom som inte har lika många protoner som elektroner.

Vad är en isotop?

Isotoper är varianter av samma grundämne. Grundämnet har samma antal protoner och elektroner men olika antal neutroner.

Vad menas med masstal?

Ett masstal är antalet protoner + neutroner hos ett grundämne.

Vad menas med atomnummer?

Antalet protoner hos ett grundämne.

Hur många neutroner har ett ämne med atomnummer 6 och masstalet 14?

14-6 = 8

Hur många elektroner har grundämnet i fråga 16?

Lika många som antalet protoner = 6.

Vilken egenskap hos ett ämne gör det radioaktivt?

Det sänder ut strålning.

Med vilken enhet mäts atommassan?

Unit, u

Vad är formelmassa?

Det är en kemisk förening massa uttryckt i units.

En kväveatom har atommassan 14. Vilken formelmassa har en kvävemolekyl, N2?

14 +14 = 28 unit.

Syre har atommassan 16 och kol 12. Vilken formelmassa har koldioxid, CO2?

12+16+16 = 44 unit


3. Ljusemission och EMS

I vilken situation kan en atom avge ljus?

När den tillförs energi.

Hur kan en atom avge ljus?

En elektron i en atom som tillförs energi hopp ar ut till ett elktronskal längre ut. När den hoppar tillbaka till sitt ursprungliga energiskal sänder den ut energi i form av en foton d.v.s. ljus.

Vad kallas det första energiskalet?

K-skalet

Vad kallas det när en atom byter till ett skal längre bort från atomkärnan?

Att den exciteras

Vad beror en fotons energinivå på?

Dess våglängd.

Vad är ett linjespektrum?

Ett linjespektrum är en sammanställning på hur ett ämnes elektroner sänder ut ljus när den tillförs energi. Ett linjespektrum är unikt för varje ämne.

Vad är elektromagnetisk strålning?

Ett övergripande ord för olika slags ljus (fotoner med olika energi).

Vilka färger består vitt ljus av?

ROGGBIV. Rött, orange, gul, grön, blått, indigo, violett.

Vilka olika typer av elektromagnetisk strålning finns det?

Radiovågor, mikrovågor, infraröd strålning, synligt ljus, ultraviolett strålning, röntgenstrålning, gammastrålning.

4. Strålning

Vem upptäckte radioaktiviteten?

Henri becquerel

Vad beror radioaktivitet på?

Det beror på att atomkärnor spontant sönderfaller och avger strålning.

Vad är joniserande strålning?

Strålning som slår bort elektroner på ämnen och skapar joner.

Varför sönderfaller vissa ämnen?

Deras atomkärnor innehåller för mycket energi.

Till vilken typ av strålning hör alfa och betastrålning?

Partikel strålning (och joniserande strålning).

Vilken elektromagnetisk strålning är joniserande?

Röntgenstrålning och gammastrålning.

Vad består alfastrålning av?

En heliumkärna = 2 elektroner och 2 protoner.

Vad har alfastrålning för räckvidd?

10 cm. Den stoppas av ett papper eller av huden.

Hur förändras en atom med alfastrålning?

Atomnummer minskas med två och masstalet med fyra.

[tab name=”Fråga 41″]

Vad består betastrålning av?

elektroner

Vad består betastrålning av?

Elektroner

Hur stor räckvidd har betastrålning?

Ungefär 10 meter i luft och någon centimeter in i kroppen. För att skydda sig räcker det med tjocka kläder, en tjockare glasskiva eller en metallplåt.

Hur förändras en atom med betastrålning?

En neutron omvandlas till en proton. Atomnumret ökar med ett. Samma masstal.

Vad består gammastrålning av?

Fotoner

Hur förändras en atom av gammastrålning?

Den förändras inte..hahaha kuggfråga.

Vad är en sönderfallsserie?

Ofta sönderfaller ett radioaktivt ämne till ett annat radioaktivt ämne. Det ursprungliga ämnet kan sönderfalla i flera steg och ett sönderfallsschema visar hur det sönderfaller.

Vad menas med ett ämnes halveringstid?

Den tid det tar för att hälften av ett radioaktivt ämne ska sönderfalla.

Vad används kol-14 metoden till?

För att åldersbestämma föremål som innehåller kol.

Hur mäts strålning? Vilka enheter används?

Aktivitet mäter hur många sönderfall som sker per sekund. Mäts i Bequerell (Bq)

Stråldos mäter hur mycket energi en kropp (som utsätts för strålning) tar upp per kilo. Enheten Sievert (Sv)

Vilka typer av strålning utsätts du för i vardagslivet?

 • Kosmisk strålning: Radioaktiva partiklar som kommer från rymden.
 • Strålning från marken och berggrunden t.ex. radon
 • Sönderfall inuti kroppen
 • Medicinsk användning: Om du måste röntga dig hos läkare/tandläkare

Ge exempel på när radioaktivitet används till bra saker.

 • Inom medicin – Röntgenstrålning och cancerbehandling
 • Bestråla livsmedel så ökar hållbarheten.
 • Åldersbestämma föremål som innehåller kol
 • Brandvarnare
 • Kärnkraft

Ge exempel på några faror med radioaktivitet.

Strålning är cancerframkallande. Kärnkraftverk råka ut för allvarliga olyckor. t.ex. härdsmälta. Vapen med kärnenergi är inte så trevliga.

Vem löste kärnklyvningens gåta?

Lise Meitner och Otto Hahn

Vad används för att dela atomer?

Neutroner

Vid en kärnklyvning fås stora mängder energi. Var kommer den ifrån?

En del av ursprungsmaterialet omvandlas till energi. E = m * c2

Vad innebär en kedjereaktion vid kärnklyvning?

Vid en kärnklyvning frigörs en del neutroner som ger upphov till fler kärnklyvningar. Det frigör ännu fler neutroner o.s.v.

Vad kallas kärnklyvning med ett annat ord?

Fission

Vad menas med fusion?

Två ämnen som smälter samman till ett större.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *