Frågor ke1 Grundkemi

1. Grundkemi – introduktion

Vad är kemi?

Kemi handlar om ämnen vi har runt omkring oss, hur de är uppbyggda och hur de påverkar varandra. 

Vilka var antikens fyra element?

Luft, eld, vatten och jord.

Hur fungerade teorin om de fyra elementen?

Varje föremål innehöll en viss mängd av ett eller flera element.

Vad hette greken som lanserade idén om atomen?

Demokritos.

Vad kallas den kemiska kunskapen som utvecklades i försöken att skapa guld och evigt liv?

Alkemi

Varför är denna kunskapen från dessa försök viktig trots att den inte är vetenskaplig?

Dåtids vetenskapsmän lärde sig mycket om kemiska processer t. ex hur ren ämnen framställs.

Vilket århundrade slog den moderna kemin igenom?

1700-talet

Vad innebär det vetenskapliga arbetssättet?

Att teorin är bevisad med ett experiment. Ett experiment som går att återupprepa med samma resultat.

Kemi handlar om att beskriva ämnes egenskaper. Ge några exempel

 • lukt
 • kokpunkt
 • om ämnet leder ström och värme
 • vattenlöslighet
 • färg
 • hårdhet
 • hur bra det är att reagera med andra ämnen

Vad är John Daltons bidrag till den moderna kemin?

Han bevisade att det fanns atomer.

Vad är ett periodiskt system?

En sammanställning av olika slags atomer, grundämnen.

Vem skapade det periodiska system som används idag?

Mendelejev

Nämn några svenska kändiskemister.

Scheele, Berzelius och Arrhenius.

 

2. Säkerhet

Varför är det en dålig idé att äta och dricka i en kemisal?

I en kemisal kan det finnas giftiga kemiska rester av tidigare laborationer.

Varför är det en dålig idé att vidröra vissa kemikalier?

De är giftiga och de tas upp genom huden.

Vad gör du om du får en okänd kemikalie på huden?

Spola med vatten. Prata med läraren.

Vilka säkerhetsföremål måste du veta var de finns i kemisalen?

Brandsläckare, förbandslåda, nöddusch, ögondusch och brandfilt.

Varför är det en dålig idé att springa runt i kemisalen?

Du kan stöta till en kamrat eller ett bord så att det skvätter farliga kemikalier.

Ge exempel på skyddsutrustning du kan behöva när du laborerar.

Skyddsförkläde, skyddsglasögon

Vid vilken typ av laboration ska du sätta upp långt hår?

Laborationer med eld.

Varför ska du inte ha väskor, ytterkläder och jackor vid din plats när du labbar?

 • De kan bli förstörda om de kommer i kontakt med kemikalier.
 • De kan vara brandfarliga

Vad är det första du ska göra innan du börjar laborera?

Läsa igenom instruktionerna.

Varför ska du aldrig hälla tillbaka en kemikalie om du tog den ur originalförpackningen?

Det kan förorena hela förpackningen.

Vad gör du med överblivna kemikalier vid en laboration?

Fråga läraren. Dela med sig till en kompis.

Nämn några saker du ska tänka på under laborationen.

 • Följ instruktionerna
 • Håll rent omkring dig.
 • Häll aldrig tillbaka en kemikalie i den flaska eller burk du tog den ur.
 • Inte springa runt och röja.

Nämn några saker att tänka på när du laborerat färdigt.

 • Städa undan och diska ordentligt.
 • Ställ tillbaka utrustningen där du tog dem.
 • Torka av bänken om så behövs.
 • Häll inte kemikalier i vasken utan att fråga din lärare.
 • Tvätta händerna om så behövs.

Hur ska du göra när du tänder en brännare?

Sätt på gasen på brännare. Tänd en tändsticka och håll den bredvid munstycket. Sätt på munstycket.

Hur ska du göra när du släcker en brännare?

Stäng först av på själva brännaren så att ingen gas i slangen sparas. Stäng sedan av på munstycket.

Vad är en farosymbol?

En symbol på en kemikalie som berättar på vilket sätt den är farlig.

Vilken farosymbol är detta?

brandcol

Brandfarlig / Mycket brandfarlig.

Vilken farosymbol är detta?

explocol

Explosivt

Vilken farosymbol är detta?

fratcol

Frätande

Kap 3 – Newtons lagar

Vilken farosymbol är detta?

giftcol

Giftig / Mycket giftig

Vilken farosymbol är detta?

korscol

Hälsovådlig / Irriterande.

Hälsovådlig betyder att kemikalien inte är bra för hälsan.

Vilken farosymbol är detta?

miljocol

Miljöfarlig

Vilken farosymbol är detta?

oxidcol

Oxiderande.
Det betyder att kemikalien reagerar väldigt lätt med andra ämnen. Det är farligt eftersom det kan leda till snabba och oförutsägbara reaktioner. Ifall kemikalien reagerar med din kropp är det naturligtvis också farligt.

Vad är flampunkt?

Den temperatur då ett ämne ger ifrån sig brännbara kemikalier

Vad är antändningstemperatur?

Den temperatur ett ämne börjar brinna.

Vad är en tryckvåg?

En tryckvåg uppstår vid explosioner. Det är luft som rör sig snabb så ett tryck bildas.

[tab name=”Fråga 40″]

Vad krävs får att en brand ska uppstå?

 • Ett brännbart ämne (som innehåller kol)
 • Syre
 • Värme

På vilka olika sätt släcks bränder?

Genom att ta bort något som krävs för att brinna.

Man kan kväva elden, ta bort det brännbara ämnet eller kyla ner branden.


 

3. Atommodellen

Vad är ett grundämne?

Ett grundämne är ett ämne som består av samma slags atomer.

Vilka delar består atomen av? Vilken laddning har de?

 • Protonen – positiv
 • Neutronen – neutral
 • Elektronen – negativ

Vad består atomen huvudsakligen av?

Förutom protonen, neutronen och elektronen (som är väldigt små) så består atomen av tomrum.

I vilka tre grupper delas alla grundämnen in i?

Metaller, halvmetaller och ickemetaller.

Vad krävs för ett grundämne ska få kalla sig metall?

 • Det ska leda värme och elektricitet
 • Det ska glänsa
 • Det ska kunna gjutas och formas.

Vilken av atomens delar bestämmer vilket grundämne det är?

Protonen.

Vad kallas atomer som sitter ihop?

Molekyler, metall eller jonföreningar beroende på hur de sitter ihop med varandra.

Vad är en kemisk förening?

Ett samlingsnamn för atomer som sitter ihop med varandra och består av 2 eller flera grundämnen.

Vad är ett kemiskt tecken?

En förkortning på namnet på ett grundämne. T. ex. Guld = Au

Vad är densitet?

En mått på hur tätt atomerna sitter varandra i ett ämne. Hur stor täthet ämnet har.

Vad är det för skillnad på ämnen som har olika densitet?

Om de är lika stora (samma volym) så väger de olika mycket.

Hur räknar du ut densitet?

 

Vikten delat på volymen

Vad är en aggregationsform? Villka finns?

Det är ett tillstånd alla grundämnen och kemiska föreningar kan ha. De kan vara i fast-, flytande- eller gasfas.

Vad kallas det när ett ämne går från gas till flytande?

 

Det kondenserar.

Vad kallas det när ett ämne går från fast till flytande?

Det smälter.

Vad kallas händelsen (vid en viss temperatur) när ett ämne övergår från flytande till gas?

Kokpunkt

Vad är det för skillnad mellan en fysikalisk förändring och en kemisk förändring?

Vid en kemikalisk förändring bildas något nytt ämne. Vid en fysikalisk förändring ändrar ämnet form eller fas.

Du värmer helium i en luftballong så att den lyfter. Fysikalisk eller kemisk förändring?

Fysikalisk.

[tab name=”Fråga 60″]

Du kokar till ägg så det blir hårt. Fysikalisk eller kemisk förändring?

Kemikalisk. Äggets proteiner koagulerar och ändras kemiskt.

Vad är det som avgör vilken fas ett ämne befinner sig i?

Temperaturen

Vad är sambandet mellan temperatur och atomernas rörelse?

Ju högre temperatur desto mer rör sig atomerna.

Vad är absoluta nollpunkten?

Den temperatur då atomerna står helt stilla. Det kan inte bli kallare än den absoluta nollpunkten.

I vilken fas rör sig atomerna minst respektive mest?

 • Mest : gas
 • minst : fast

Vad är partikelmodellen?

Ett sätt att förklara kemiska och fysiska händelser genom att tänka att ämnena är partiklar.


4. Blandningar och att skilja dem åt

Vad är en lösning?

En vätska blandat med ett fast ämne eller vätska som löser upp sig i vattnet.

Vad är skillnaden mellan utspädd lösning och en koncentrerad lösning?

I en koncentrerad lösning finns mer av de fasta ämnet eller av den iblandade vätskan.

Vad är det för skillnad mellan en omättad lösning och en mättad?

I en mättad lösning går det inte att lösa mer utan överskottet av det fasta ämnet lägger sig på botten av behållaren.

Hur kan du göra för att en vätska ska kunna lösa mer av ett ämne?

Värma den.

Vad är en uppslamning?

En vätska med synliga fasta partiklar i. t .ex lera eller juice.

Vad är en emulsion?

En blandning av två vätskor som inte löser sig med varandra t. ex. olja och vatten.

Vad är en legering?

En blandning mellan två metaller.

Vad är en aerosol?

Små partiklar (fasta eller flytande) som är lösta i en gas.

För att skilja på ämnen kan du filtera. I vilken situation används det och hur fungerar det?

För att avlägsna stora partiklar ur en vätska. Du använder ett tratt och ett papper som vätskan får silas igenom.

Sedimentera. I vilken situation används det och hur fungerar det?

Det används i t. ex. i reningsverk. Vätskor med mycket partiklar i får bara vara. Partiklarna kommer sakta att läggas sig på botten. Då kan vattnet hällas av.

Destillera. I vilken situation används det och hur fungerar det?

För att avlägsna vattnet från en lösning. Alla partiklarna blir kvar.

Lösningen kokas och vattenångan fångas upp och leds bort.

Centrifugera. I vilken situation används det och hur fungerar det?

Det används på sjukhus för att sortera innehåll i blod m.m

En lösning får snurra runt i centrifug. Som att åka karusell. Partiklar med olika vikt kommer att lägga sig i olika lager.


 

5. Kemiska reaktioner

Vad är en kemisk reaktion?

En händelse när ett nytt ämne bildas.

Nämn fyra sätt som gör så en reaktion går snabbare.

 • Tillföra värme
 • Dela upp de ämnen som ska reagera i små bitar.
 • Öka koncentrationen
 • Använda en katalysator.

Förklara varför reaktionen går snabbare om ämnena är uppdelade i små bitar.

Kemiska reaktioner sker där de reagerande ämnenas yta är i kontakt med varandra. När de är finfördelar är de i kontakt med varandra mycket mer.

Förklara varför reaktionen går snabbare om värme tillförs.

De ämnen som ska reagera rör sig snabbare och träffar lättare på vcarandra.

Förklara varför reaktionen går snabbare om koncentrationerna av ämnena höjs.

Finns det fler atomer av de ämnen som ska reagera kommer de träffa på varandra oftare.

Vad är en katalysator?

Ett ämne som påskyndar en reaktion utan att själv förbrukas.

Vad är en exoterm reaktion?

När den blir varmt vid reaktionen.

Vad kallas det när den kemiska reaktion tar upp värme från omgivningen?

Endoterm

Vad är det för skillnad mellan 2 O och O2?

 •  2 O är två syreatomer som inte sitter ihop
 • O2 är en syremolekyl.

Vilka atomer och hur många av varje sort består en vattenmolekyl av?

1 syreatom och 2 stycken väte.

Vad kallas kemiska föreningar med syre?

Oxider

Vad kallas kemiska reaktioner med svavel?

Sulfider

Hur säger man ett, två och tre på kemispråket?

Mono, di, tri

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *