Frågor Periodiska systemet, salter

Kap 1 – Atomens historia

Vad är John Dalton största bidrag till vetenskapen?

Han påbörjade den moderna kemin och förkastade teorierna om de 4 elementen.

Upptäckterna av protonen, elektronen och neutroner gav 3 skilda nobelpris. I vilken ordning upptäcktes de?

 • Elektronen -Thomson – upptäckt 1897
 • Protonen – Rutherford – upptäckt 1918
 • Neutronen – Chatwick – upptäckt 1932

Vilken av atomens partiklar är knuten till statisk elektricitet?

Elektronen

Vad är Rutherfords bidrag till den moderna kemin?

Han insåg att atomens massa finns i en atomkärna och att elektroner åker i banor runt atomkärnan. Han upptäckte att det mesta i atomen är tomrum.

Vad bidrog Nils Bohr med för att förbättra atommodellen?

Han förbättrade Rutherfords modell genom att tillägga att elektroner rör sig runt atomkärnan i olika energinivåer.


 

Kap 2 – Atommodellen

Vilka partiklar består en atom av och vilken laddning har de?

Proton (positiv), Neutron(neutral), Elektron (negativ)

Vilken partikels antal bestämmer vilken grundämne det är?

Protonen

Vilken laddning har ett grundämne i det periodiska systemet?

De är oladdade

Vad kallas atomens 3 första skal?

K-skal, L-skal och M-skal

Vad är en valenselektron och vilken betydelse har den för atomen?

Valenselektroner finns i det yttersta elektronskalet. De ger atom dess egenskaper.

Vad är en isotop?

Om du tänker dig ett grundämne så är en isotop samma grundämne men med ett annat antal neutroner.

Vad kallar viktenheten du använder när du väger atomer och molekyler?

Unit. Det förkortas med u

Hur mycket väger en elektron jämfört med en proton eller neutron?

En proton väger ungefär 1 u. En neutron väger också ungefär 1 u. En elektron väger ca 2000 gånger mindre.

Hur många valenselektroner kan det finnas i det yttersta elektronskalet?

Några få ämnen har bara k-skal och därmed 2 elektroner i yttersta skalet. Annars kan det max finnas 8 stycken valenselektroner.

Etan har formel C2H6. Kol väger 12 U och väte väger 1 U. Vad är formelmassan för eten?

 • Atommassa C: 12 u
 • Atommassa H: 1u
 • Molekylformeln innehåller 2 stycken kol, C = 2 gånger 12 = 24.
 • Molekylformeln innehåller 6 stycken väte, H = 6 gånger 1 = 6

24 + 6 = 30u                                         Svar: Etan har formelmassan 30u

Kap3 – Periodiska systemet

Nämn några grundämnen som går att finna i naturen i ren form?

Exempel på några:

 • Ädelmetaller: silver, guld och platina
 • Ädelgaser: Argon

När började vetenskapsmän upptäckta nya grundämnen i stor skala?

På 1700-talet och 1800-talet.

Vem skapade det periodiska systemet?

Ryssen Mendelejev 1869

Vad är en grupp i det periodiska systemet?

En lodrät rad (en kolumn) i det periodiska systemet. Dessa grundämnen har samma antal valenselektroner.

Vad är en period i det periodiska systemet?

En vågrät rad i det periodiska systemet. Dessa grundämnen har lika många elektronskal.

Vilka tre typer av huvudtyper är det periodiska systemet indelat i?

 • Metaller
 • Halvmetaller
 • Icke-metaller

Vilka elektroner är aktiva vid kemiska reaktioner?

Valenselektronerna

I vilken grupp hittar vi alkalimetaller och vad har de för speciella egenskaper?

Grupp 1, längst till vänster. Alkalimetaller reagerar stark med vatten och bildar en basisk lösning.

I vilken grupp hittar vi halogener och vad har de för speciella egenskaper?

Grupp 17. näst längst till höger. De är bra på att bilda salter.

I vilken grupp hittar vi ädelgaser och vad har de för speciella egenskaper?

Grupp 18. Längst till höger. Ädelgaser har fullt yttersta elektronskal. De reagerar därför ogärna med andra ämnen.


 

Kap4 – Bindningar mellan atomer

Vilka tre olika typer av bindningar mellan atomer finns det?

Metallbindning, molekylbindning och jonbindning.

Vad kallas kemiska föreningar som har dessa bindningar? tre olika namn.

 • Metallbindning – Metall
 • Molekylbindning – Molekyl
 • Jonbindning – Salt eller jonförening

Vad är ädelgasstruktur?

Det är samma sak som ett fullt yttersta elektronskal.

Metallatomer får ädelgasstruktur på ett speciellt sätt. Hur då?

Metallatomernas valenselektroner rör sig fritt i metallen och gör att alla metallatomer för ädelgasstruktur.

[tab name=”Fråga30″]

Vad har metaller för speciella egenskaper?

De leder elektricitet och värme. De går att smida. De glänser.

Molekylbindning har två andra namn. Vilka?

Elektronparsbindning eller kovalent bindning.

Hur får molekyler fullt yttersta skal med molekylbindning?

Molekylbindning finns mellan 2 atomer. De har elektroner gemensamt. Gemensamma elektroner åker i bådas yttersta elektronskal så båda atomerna får ädelgasstruktur.

Vad kallas ett salt för med ett annat namn?

Jonförening

Vad är en jon och vilka olika typer finns det?

En jon är en atom som förlorad eller fått en elektron extra. Det gör den elektriskt laddad. De atomer som tar upp en elektron kallas negativa. De som avger en elektron kallas positiva.

Vad är det får skillnad mellan metalloxider och ickemetall-oxider? (oxid heter syre i kemiska reaktioner)

Metalloxider har jonbindning. Ickemetalloxider har molekylbindning.


Kap 5 – Salter

Vad är en kristall?

Positiva och negativa joner som inordnat sig i en speciell struktur.

Vilken typ av joner (och vilken laddning) bildar alkalimetaller, halogener och ädelgaser?

 • Alkalimetaller – positiva joner – laddning +1
 • Halogener – negativa joner – laddning -1
 • Ädelgaser- bildar inte joner – N/A

Vilken jon står alltid först i en kemisk förening?

Den positiva.

Visa reaktionen mellan magnesium och klor.

Mg + Cl —> Mg2+ + Cl —> Mg2+ +  2 Cl —> 2 MgCl2  – Magnesiumdiklorid

Visa reaktionen mellan Natrium och sulfatjon.

Na + SO4 —> Na+ + SO42- —>  2 Na+ + SO42- —>  Na2SO4 – Dinatriumsufalt

Vad är den kemiska formeln (och laddning) för karbonatjon?

Karbonatjon: CO32-

Vilken typ av bindning finns mellan atomerna i sammansatta joner?

Molekylbindningar

När metallsalter eldas uppstår fina färger. Vad kan detta användas till?

Fyrverkerier och bengaliska eldar

Vad betyder påvisa?

Bevisa att något finns. Om jag påvisar ett ämne så bevisar jag att det finns i t.ex en lösning.

Vad är en fällning?

En fällning bildas i lösningar. Det är ett svårlösligt salt.

Vad är ett svårlösligt salt?

Ett salt som vattenmolekylerna inte kan lösa upp.


 

Kap 6 – Syror och baser

Vad är en jonlösning?

Vatten men joner. T.ex. Ett glas vatten med salt i.

Vid vilket pH är en lösning neutral?

pH 7

Vilken jon gör en syra sur?

H+. Alla jonlösningar med syra innehåller denna.

Vilken jon gör en bas basisk?

OH. Alla jonlösningar med en bas innehåller denna.

Vad bildas alltid vid en neutralisation?

Vatten och ett salt.

Vilka är de tre starka syrorna (med kemisk formel)

 • Svavelsyra -H2SO4
 • Saltsyra – HCl
 • Salpeterssyra – HNO3

Nämn några starka baser med namn och kemisk formeln.

 • Natriumhydroxid – NaOH
 • Kalciumhydroxid – Ca(OH)2
 • Ammoniak – NH3

Vad bildas alltid när en metall blandas med en syra?

Vätgas och ett salt.

Skriv reaktionsformel när svavelsyra får reagera med järn.

Fe + H2SO4—> Fe2+ + 2 H+ + SO42- —> FeSO4 + H2

Hur kan du framställa kalciumsulfat på 2 olika sätt.

1. Blanda bas med syra: kalciumhydroxid med svavelsyra.

Ca(OH)+ H2SO4 —> Ca2+ 2 OH +2 H+ + SO42- —>CaSO4 + H2O

2. Blanda metallen Kalcium med syra.

Ca + H2SO4 —> Ca2+  +2 H+ + SO42- —>CaSO4 + H2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *