Frågor ke6 Elektrokemi

Elektrokemi handlar om två olika saker. Vilka?

 • Att kemiska reaktioner kan ge upphov till elektricitet.
 • Med elektricitet kan kemiska reaktioner startas och drivas.

Vad kallas metaller som enklast bildar joner?

Oädla metaller.

Vad kallas den tabell som beskriver hur bra metaller är på att bilda joner.

Spänningsserien

Ge exempel på några ädla metaller.

 • Silver, Ag
 • Guld, Au
 • Platina, Pt

Vilken ickemetall är gränsen mellan ädla och oädla metaller?

Väte

Vad händer om du lägger en oädel metall i syra?

Metallen löses sakta upp och det bubblar (vätgas).

Vad händer om du lägger en ädel metall i syra?

Ingenting

Vilka joner bildas om du lägger saltet kopparklorid i vatten?

 • Kopparjoner Cu2+
 • Kloridjoner, Cl

Vad händer om du lägger ner stålull(järn) i en lösning med kopparjoner?

Kopparjonerna kommer sno elektroner från järnet. Stålullen löses upp och det bildas koppar i lösningen.

Varför sker denna reaktion?

Kopparen är mer ädel än järnet.

Vad är en reduktion?

Så heter det när ett ämne tar upp elektroner. Cu2+ + 2e-  —-> Cu

Vad är en oxidation?

Så heter det när ett ämne avger elektroner. Fe —> Fe2+ + 2e-

Vad kallas det när det sker både en reduktion och en oxidation?

Redox-reaktion

Vad händer om jag lägger ner en kopparbit i en järnjonlösning?

Ingenting

Vad är ett galvaniskt element?

Ett slags batteri

Vad krävs för att bygga ett galvaniskt element?

Två olika metaller och en jonlösning.

Vad är elektrolyt?

En jonlösning

Nämn några faktorer som påverkar ett batteris styrka.

 • Vilka metaller man har,
 • Hur stora metallytorna är
 • hur nära de sitter varandra
 • hur mycket joner det finns i jonlösningen (elektrolyten)

Vad är Voltas stapel?

Ett tidigt experiment av Volta som byggde ett galvaniskt element med metallerna zink och silver och med saltsyra som elektrolyt. Denna kombination seriekopplas i en hög stapel och uppnådde  100 volt.

Vad kallas vanliga oladdningsbara batterier med en annat ord?

Brunstensbatterier

Vad kallas det när man med elektrisk ström driver kemiska reaktioner?

Elektrolys

Vad är en elektrod?

En elektrod kallas polerna vid en elektrolys. De kan bestå av olika metaller eller kol.

Varför används kolelektroder?

De påverkas inte lika lätt av den pågående elektrolysen jämfört med metallelektroder.

Vad händer om du sätter en spänning i en jonlösning med hjälp av två elektroder?

Lösningens negativa joner kommer att röra sig mot anoden som är positivt laddad och de positiva jonerna kommer att röra sig mot katoden som är negativt laddad.

Varför gäller inte spänningsserien vid elektrolys?

Elektrolys är kemiska reaktioner som drivs av elektricitet. Spänningsserier gäller spontana reaktioner.

Vad kallas pluspolen och minuspolen vid en elektrolys med andra ord?

PANK

Positiv pol = Anod, Negativ pol= Katod

Vad är korrosion?

När metaller reagerar med syre.

Hur kan man skydda järn mot korrosion?

Man kan, genom elektrolys, lägga på en hinna av en annan metall på järnet. En metall som inte lika lätt reagerar med luftens syre.

Varför bryts aluminium ner så långsamt i naturen?

När aluminium korroderar bildas en hinna av aluminiumoxid som skyddar mot vidare korrosion. Samma sak händer med zink

Vad är en offeranod?

En metall som skyddar andra metaller att korroderar. Den måste vara oädlare än den metall den ska skydda. Den kommer att, genom elektrolys, erodera först. Därför måste man fylla mer av den när den tar slut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *