Små söta Moderna material.

Moderna material.

Vilka tre huvudtyper av material finns det?

 Polymerer, metaller och keramer 

Hur är en polymer uppbyggd?

Det är en unik molekyl som upprepas väldigt många gånger så det blir en lång molekyl.

Ge exempel på material som är uppbyggda av polymerer.

1) Allt som kommer från växtriket och som är uppbyggt av cellulosa. 2) Alla typer av plaster.

Vilken unik molekyl är cellulosa uppbyggd av?

Druvsockermolekylen.

Hur stor del av alla grundämnen är metaller?

Ungefär 80% dvs nästan 100 stycken.

Vad är en legering?

En blandning av metaller.

Vad krävs för att få vara metall?

En metall ska glänsa, leda elektricitet och värme.

Vilka är de vanligaste metaller på jorden?

Aluminium och järn.

Ge exempel på en keram.

Glas, porslin och all typ av keramik.

Vad är de för speciellt med oorganiska ämnen?

De innehåller inte kol.

Vad kallas ett ämne som inte är ett oorganisk ämne?

Organiskt ämne

Vad är fiber när det handlar om material?

Ett material som består av långa trådar.

Vad är det för fördel med att baka in fibrer i ett annat material?

Det blir starkare och mer hållbart.

Vad är en komposit?

En blandning mellan olika material.

 

Kapitel 2 – Metaller

Vad är en legering?

En blandning mellan metaller t. ex. mässing (koppar+zink) och brons (koppar+tenn)

Ge exempel på en ädelmetall.

Guld (Au), silver (Ag) och platina (Pt)

Vad är det för speciellt med ädelmetaller?

De kan hittas i ren form i naturen eftersom de ogärna reagerar med andra ämnen.

Vad är en jon?

En laddad atom. En atom som tagit upp eller avgett en eller flera elektroner.

Vad är en kemiskt förening?

När minst två olika grundämnen sitter ihop

Varför finns så få rena metaller i naturen?

De reagerar med varandra och bildar kemiska föreningar.

Vad kallas en kemisk förening som innehåller metalljoner?

Mineral.

Vad är en bergart?

Flera olika mineral som sitter ihop.


 

Ge exempel på en bergart?

 

Exempel på bergarter är granit, gnejs, skiffer, fältspat, kvarts.

När kallas en bergart för malm?

När det är lönsamt att utvinna den.

Vad betyder anrika?

Koncentrera. Begreppet används när malm krossas och den värdefulla metallen sorteras ut och koncentreras.

Vad är en järnoxid?

En kemisk förening med järn och syre.

Vad är en masugn?

En ugn som kan bli så varm att den kan smälta järn.

Hur får man bort syret i järnmalm?

Man smälter malmen tillsammans med rent kol (koks). Det bildas då koldioxid CO2 och kolmonoxid (CO).

Varför tillsätter man syre till processen när man tillverkat järn.

För att sänka kolhalten. Det kallas färskning.

Vilket grundämne innehåller stål, förutom järn?

Kol (2%)

Varför används inte rent (100%) järn?

Det går lätt sönder. Det är sprött och ömtåligt.

Vad innehåller rostfritt stål? (18/8-stål)?

Järn (Fe), Krom (Cr) och Nickel (Ni)

 

Vilka miljöproblem finns det med järnframställning?

Stora utsläpp av växthusgaser, Slaggen är giftig, landskap blir fullt.

Vad är en växthusgas?

En gas som bidrar till att förstärka växthuseffekten.

Vad är slagg?

Stenrester som blir efter att malmen har anriktats.

Varför är det viktigt att återvinna järn?

För att spara energi, minska växthuseffekten och undvika giftiga slagghögar.

Vilket kemiska tecken har järn, koppar och aluminium?

Järn (Fe) , Koppar (Cu) och Aluminium (Al)

Vad kallas den malm som används när aluminium utvinns?

Bauxit

Vad är elektrolys?

Att med hjälp av elektricitet driva kemiska reaktioner.

Vad är miljöproblem med aluminiumframställning?

Regnskog huggs ner, giftiga slagghögar och det kräver mycket energi.

Hur mycket av allt aluminium återvinns i Sverige?

65%

Hur mycket energi sparas när aluminium återvinns?

95%

Från vilken bergart kommer kopparmalm?

Kopparkis och kopparglans

Med vilken process framställs koppar?

Elektrolys

Vad finns det för problem med framställningen av koppar?

Energikrävande och giftiga slagghögar.

Varför är det svårt att återvinna koppar?

Mycket koppar används till rör och ledningar som grävs ner.

— Kap4 – plaster —

Av vad tillverkas plaster?

Olja


 

Hur lyder metanserien?

 

Metan, Etan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Nonan, Dekan.

Vad är en dubbelbindning?

När två kolatomer binder till varandra med två bindningar C=C

Vad är en trippelbindning?

 

När tre kolatomer binder till varandra med tre bindningar C=C

 

Vilken ändelse har kolväten med dubbelbindning?

-en

Vad är det för skillnad mellan mättade och omättade kolväten?

Mättade kolväten har bara enkelbindningar. Omättade har dubbel och /eller trippelbindningar.

Vad är en monomer?

 En unik molekyl (kolväte) som polymerer byggs upp av. 

Vad kallas processen när monomerer sätts ihop till polymerer?

Polymerisering.

Vilka två huvudtyper delas plaster in i?

Termoplaster och härdplaster.

Beskriv uppbyggnad hos de olika typerna av plast.

Härdplast: Polymererna ligger som ett nät

Termoplast: Polymererna ligger parallellt med varandra.

Vad är en mjukgörare?

Ett kemsikt ämne som tillsätts till termoplaster för att de ska bli formbara.

Varför är mjukgörare farliga?

De tas upp genom huden och lagras i kroppen. Vissa liknar kroppens egna hormoner.

Ge exempel på en mjukgörare.

Bisfenol A

Vilka är de stora miljöproblem med plaster?

Vissa plaster är giftiga. När de eldas bidrar de till växthuseffekten, De bryts ner sakna samt det bildas mikroplaster.

Plaster delas in i olika grupper beroende på vilken polymer man utgår ifrån. Hur ser märket ut?

En triangel gjord av pilar med en siffra inuti.

Vad är en mikroplast?

Små bitar av plast som knappt syns.

Vad kommer mikroplaster ifrån?

De kommer från när plast bryts ner. När du tvättar kläder med plastmaterial. Det finns som ingriens

Varför är mikroplaster ett miljöproblem?

De äts av djur och lagras i deras kroppar. De ingår i näringskedjan och koncentreras i toppen.

Ge exempel på en ”modern” plast.

Kevlar, teflon och goretex.

Vad består ett träd av?

 

Mestadels cellulosa och lignin.

 

Vad består cellulosa av?

 

En kedja av druvsockermolekyler.

Vad tillverkas de flesta träden till?

 

Byggnadsmaterial och papper.

Vilka två sätt används för att tillverka pappersmassa?

 

Det kemiska och det mekaniska sättet.

Hur många gånger kan papper återvinnas?

 

5-7 gånger

Vilka miljöproblem var tidigare förknippat med pappersframställning?

 

Syrebrist i sjöar när ligninget hälldes ut. Blekningen med klor var giftig.

Vilka problem finns med pappersframställning idag?

 

Det kräver mycket energi.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *